Arxiu de la categoria: Política

ENE

Sigla de l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra.

EDC

Sigla d’Esquerra Democràtica de Catalunya.

Dreta de Catalunya

(Catalunya, 1935 – 1936)

Organització política conservadora. Adherida a Renovación Española, agrupà els antics membres dels partits monàrquics.

Corporació Metropolitana de Barcelona

(Catalunya, 1974 – 1987)

(CMB)  Òrgan rector de l’Entitat Metropolitana de Barcelona. S’ocupa de la planificació i la gestió urbanística i la prestació de serveis d’interès metropolità (transport, avaries, escorxadors…).

El seu consell metropolità o ple l’integren alcaldes o regidors d’alguns municipis interessats.

Fou dissolta l’any 1987 i les seves competències passen a l’Entitat Metropolitana del Transport, l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient i la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana.

Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Infància

(Catalunya, vers 1980)

Òrgan de la Generalitat. Adscrit al departament de Justícia, té cura de la consulta i la participació dels usuaris i les entitats de serveis socials d’atenció a la infància en les funcions públiques de planificació i ordenació d’atenció socials.

També actua com a òrgan d’assessorament en matèria d’acolliment i adopció de menors, el qual rep del departament de justícia els mitjans personals i materials necessaris per a atendre totes les funcions que li són assignades.

Ha creat un grup de treball d’acolliments familiars i d’adopcions, presidit pel titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i format pels vocals que indiqui el conseller de Justícia. Aquest grup té diverses funcions encaminades a gestionar el millor possible els acolliments i les adopcions d’infants.

Consell Nacional de la Democràcia Catalana

(Barcelona, desembre 1945 – 1952)

Agrupació política. Constituïda sota la presidència de Pous i Pagès.

S’hi aplegaren la majoria dels partits catalans que reconeixien la Generalitat a l’exili.

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

(Catalunya)

Òrgan superior del govern de Catalunya, dirigit pel president de la Generalitat.

Exerceix funcions executives i administratives, segons els Estatuts d’autonomia del 1932 i del 1979.

Consell de Trenta

Veure> Trentenari (assemblea consultiva ordinària municipal de Barcelona, 1325-1716).

Consell de la Generalitat

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 1939)

Nom que prengué el govern de la Generalitat de Catalunya en iniciar la nova col·laboració amb els anarquistes i per imposició d’aquests.

Consell Col·lateral de Nàpols

(Nàpols, Itàlia, 1516 – ? )

Organisme representatiu i assessor del virrei. Creat per Ferran II de Catalunya-Aragó.

Era format, en un principi, per dos regents hispànics i un de napolità. Més tard el nombre fou augmentat fins a cinc. N’era president el mateix virrei i es reunia diàriament.

Rebia també el nom de Consell de Cancelleria. El càrrec de secretari tenia caràcter de secretari del rei.