Arxiu d'etiquetes: salut

Pla de Salut de Catalunya

(Catalunya, 1993)

Document del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que defineix les grans línies d’actuació en matèria sanitària i estableix en quins camps cal una actuació prioritària.

Centre d’Assistència Primària

(Catalunya, segle XX – )

(CAP)  Estructura sanitària del departament de Salut de la Generalitat.

Reconeguda al Pla de Salut de Catalunya, on s’atenen els problemes primaris de salut. Correspon als antics ambulatoris.

XHUP *

Sigla de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública

(Catalunya, 1986 – )

(XHUP)  Associació que agrupa els hospitals catalans que no pertanyen a l’Institut Català de la Salut.

Els hospitals de la XHUP estan dedicats, però, a l’assistència pública i tenen un conveni de finançament amb el Servei Català de la Salut.

En formen part la majoria d’hospitals comarcals i altres centres mèdics que depenen de fundacions sense ànim de lucre, d’ajuntaments o de patronats.

SIAS

(Barcelona, març 1931 – 1938)

Publicació mensual en català. Editada per la Conselleria de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya.

Dirigida tècnicament pel doctor Fèlix Martí i Ibáñez, amb la col·laboració del dibuixant Sim i del periodista Josep M. Francès, publicà interessants articles de la seva especialitat.

Laboratori, El

(Barcelona, 15 gener 1872 – 30 novembre 1878)

Societat fundada per cinc estudiants de medicina, per tal d’aplicar el mètode experimental a l’estudi de la medicina. S’hi feien pràctiques de fisiologia i de vivisecció.

Es fusionà amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, i constituïren l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Junta de Sanejament

(Catalunya, 1981 – 2000)

Organisme autònom de la Generalitat, de caràcter administratiu i adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Li correspon la promoció, l’execució i l’explotació de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals, de les estacions depuradores i dels emissaris submarins, com també dels sistemes de reutilització de les aigües depurades.

L’any 2000 juntament amb la Junta d’Aigües es creà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Institut Català de la Salut

(Catalunya, 1983 – )

(ICS)  Organisme de la Generalitat. Creat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Recull les competències de l’Instituto Nacional de la Salud, traspassades a Catalunya.

Realitza funcions de docència i investigació, a més de coordinar els serveis sanitaris públics de Catalunya.

Enllaç web: Institut Català de la Salut

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

(Catalunya, 1983 – )

(ICASS)  Organisme de la Generalitat, creada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, com a conseqüència de les competències traspassades per l’Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).

Encarregat de l’assistència social, treballa fonamentalment en tres àrees: la tercera edat, amb la creació de residències i centres geriàtrics; els minusvàlids físics, psíquics i sensorials, per a una millor integració social i laboral; i els programes especials (marginació, drogodependència, etc).

Servei Català de la Salut

(Catalunya, 1990 – )

(CatSalut)  Organisme de la Generalitat. Garanteix la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya i, per tant, és el responsable de vetllar per l’equitat, la qualitat i l’eficiència del serveis que rep la població.

Per donar compliment a aquests objectius garantint una assistència sanitària integral i de qualitat, disposa d’una xarxa de centres i serveis sanitaris distribuïts per tot el territori i pròxims a la població: centres d’atenció primària i consultoris locals, hospitals comarcals i d’alta tecnologia, centres i serveis de salut mental i sociosanitaris.

També disposa d’altres recursos que completen l’atenció sanitària: rehabilitació, atenció a les drogodependències, transport sanitari i altres prestacions, com ara el finançament dels medicaments i dels articles ortoprotètics.

La targeta sanitària és el document d’acreditació i identificació que permet l’accés dels seus usuaris a tots aquests centres i serveis.

Des del punt de vista organitzatiu s’estructura de forma desconcentrada en vuit regions sanitàries per permetre, sobretot, una millora en la qualitat al servei al ciutadà, tant en el tracte com en l’assistència.

Enllaç web:  Servei Català de la Salut