Arxiu d'etiquetes: salut

XHUP

Sigla de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública

(Catalunya, 1986 – )

(XHUP)  Associació que agrupa els hospitals catalans que no pertanyen a l’Institut Català de la Salut.

Els hospitals de la XHUP estan dedicats, però, a l’assistència pública i tenen un conveni de finançament amb el Servei Català de la Salut.

En formen part la majoria d’hospitals comarcals i altres centres mèdics que depenen de fundacions sense ànim de lucre, d’ajuntaments o de patronats.

Laboratori, El

(Barcelona, 15 gener 1872 – 30 novembre 1878)

Societat fundada per cinc estudiants de medicina, per tal d’aplicar el mètode experimental a l’estudi de la medicina. S’hi feien pràctiques de fisiologia i de vivisecció.

Es fusionà amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, i constituïren l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya.

Junta de Sanejament

(Catalunya, 1981 – 2000)

Organisme autònom de la Generalitat, de caràcter administratiu i adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Li correspon la promoció, l’execució i l’explotació de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals, de les estacions depuradores i dels emissaris submarins, com també dels sistemes de reutilització de les aigües depurades.

L’any 2000 juntament amb la Junta d’Aigües es creà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Institut Català de la Salut (ICS)

(Catalunya, 1983 – )

Organisme de la Generalitat. Creat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Recull les competències de l’Instituto Nacional de la Salud, traspassades a Catalunya.

Realitza funcions de docència i investigació, a més de coordinar els serveis sanitaris públics de Catalunya.

Enllaç: ICS

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

(Catalunya, 1983 – )

Organisme de la Generalitat, creada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, com a conseqüència de les competències traspassades per l’Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).

Encarregat de l’assistència social, treballa fonamentalment en tres àrees: la tercera edat, amb la creació de residències i centres geriàtrics; els minusvàlids físics, psíquics i sensorials, per a una millor integració social i laboral; i els programes especials (marginació, drogodependència, etc).

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

(Barcelona, 5 abril 1878 – )

Institució. Fundada com a Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, el 1967 adoptà la denominació actual. Promogué la celebració del Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana (1913). Actualment compta amb uns 10.000 socis.

Té una important biblioteca (80.000 volums i 500 revistes) i des de 1907 publica uns “Annals”, així com un Vocabulari mèdic (1974 i 1979), la col·lecció “Monografies Mèdiques” (des del 1969) i Índex farmacològic (1980 i 1984).

Té seccions filials a diverses poblacions dels Països Catalans i més de 50 associacions especialitzades. Des del 1996 té pàgina web amb informació sanitària i de les activitats de les seves societats, així com l’accés a dades bibliogràfiques.

Enllaç web: Acadèmia de Ciències Mèdiques