Arxiu d'etiquetes: Generalitat

EMSHTR

Sigla de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament dels Residus.

Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la Infància

(Catalunya, vers 1980)

Òrgan de la Generalitat. Adscrit al departament de Justícia, té cura de la consulta i la participació dels usuaris i les entitats de serveis socials d’atenció a la infància en les funcions públiques de planificació i ordenació d’atenció socials.

També actua com a òrgan d’assessorament en matèria d’acolliment i adopció de menors, el qual rep del departament de justícia els mitjans personals i materials necessaris per a atendre totes les funcions que li són assignades.

Ha creat un grup de treball d’acolliments familiars i d’adopcions, presidit pel titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i format pels vocals que indiqui el conseller de Justícia. Aquest grup té diverses funcions encaminades a gestionar el millor possible els acolliments i les adopcions d’infants.

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

(Catalunya)

Òrgan superior del govern de Catalunya, dirigit pel president de la Generalitat.

Exerceix funcions executives i administratives, segons els Estatuts d’autonomia del 1932 i del 1979.

Consell de la Generalitat

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 1939)

Nom que prengué el govern de la Generalitat de Catalunya en iniciar la nova col·laboració amb els anarquistes i per imposició d’aquests.

Comunicacions, Conselleria de

(Catalunya, 31 juliol 1936 – 6 agost 1936)

Departament del govern de la Generalitat. En fou únic conseller Rafael Vidiella.

CMAC

Sigla de l’entitat Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

CIRI

Sigla de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.

CENU

Sigla del Consell de l’Escola Nova Unificada (organisme de la Generalitat, 1936-39).

Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació

(Catalunya, segle XX – )

(CMAC)  Organisme. Dependent de la conselleria de treball de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres finalitats té com a principal la d’intentar l’acord directe entre empresaris i treballadors en llurs controvèrsies, abans d’interposar demanda judicial davant els jutjats del social o magistratures de treball.

Centre d’Assistència Primària

(Catalunya, segle XX – )

(CAP)  Estructura sanitària del departament de Salut de la Generalitat.

Reconeguda al Pla de Salut de Catalunya, on s’atenen els problemes primaris de salut. Correspon als antics ambulatoris.