Arxiu d'etiquetes: geògrafs/es

Bescós i Ramon, Antoni

(Barcelona, 1900 – 1976)

Cartògraf. Formà part del Servei de Cartografia de la Diputació de Barcelona. Soci del Club Excursionista de Gràcia.

Col·laborà amb editorials com Alpina i Montblanc, per a les quals feu nombrosos mapes i itineraris d’excursions, i col·laborà en l’elaboració dels mapes per a marxes d’orientació i regularitat. És autor del capítol sobre cartografia de l’Enciclopèdia de l’Excursionisme, de Josep Iglésies (1965).

Fou guardonat amb la medalla d’argent de la Federació Espanyola de Muntanyisme.

Villar, Huguet del

Nom amb què també fou conegut Emili Huguet i Serratacó (geògraf i botànic).

Vila, Vicenç

(Catalunya, segle XVIII)

Marí. Fou cartògraf expert.

El 1769 manava els efectius navals que intervingueren a la gran expedició de Gaspar de Portolà per Califòrnia.

Vidal i Bendito, Tomàs

(Maó, Menorca, 1941 – Palma de Mallorca, 24 febrer 2019)

Geògraf. Llicenciat en història a la Universitat de Barcelona (1966), d’on fou professor des del mateix any, i on es doctorà.

S’ha interessat per la geografia agrària i especialment per la geografia social i de la població, així com per la cartografia temàtica.

Ha publicat diversos treballs sobre Menorca, Evolución de la agricultura y de la propiedad rural en Menorca (1969), La casa rural menorquina (1972).

Fou el director científic de l’Atlas sòcio-econòmic de Catalunya, iniciat en la seva publicació l’any 1980.

Vallseca, Gabriel de

(Barcelona, segle XV – Illes Balears, segle XV)

Cartògraf i pintor d’origen jueu. Documentat actiu des del 1435 fins al 1467, en què féu testament.

Firmats amb el seu nom es conserven mapamundis a Barcelona (1439), a París (1447) i a Florència (1449).

El primer, que en ell mateix no té cap particularitat diferencial respecte als altres mapamundis coetanis, és molt famós perquè al seu dors conté la nota segons la qual hauria estat comprat per Amerigo Vespucci per 80 ducats.

Societat d’Onomàstica

(Catalunya, 1973 – )

(SdO)  Societat iniciada per l’impuls d’un grup d’investigadors de les comarques tarragonines, i constituïda oficialment com a societat el 1980, que té per objectius de fomentar l’inventari, l’estudi i la defensa dels noms propis de l’àrea lingüística catalana, dins un àmbit d’actuació estatal.

Organitza periòdicament col·loquis d’estudi a diverses localitats i publica un butlletí trimestral. Des dels inicis fou secretari general Enric Moreu-Rey.

Enllaç web: Societat d’Onomàstica

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

(Catalunya, 1979 – )

(SCOT)  Societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Constituïda per tal d’agrupar els estudiosos dels diferents temes d’ordenació del territori i promoure’n debats i informacions. És integrada per uns 350 membres, la major part arquitectes, geògrafs i economistes.

Des de la seva fundació ha dedicat l’atenció preferentment als temes de la coordinació intermunicipal, la distribució politico-administrativa de Catalunya i la història de les infraestructures del Principat.

Enllaç web: Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Societat Catalana de Geografia

(Catalunya, 20 maig 1935 – )

(SCG)  Entitat. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Creada per a la promoció dels estudis geogràfics a Catalunya. Pau Vila en fou el primer president, i Eduard Fontseré el delegat de l’Institut.

Edità una sèrie de materials sobre Els noms de lloc de les terres catalanes. Entre el 1978 i el 1982 publicà la “Revista Catalana de Geografia”, i des del 1984 la revista “Treballs”.

Convoca regularment un premi de tema geogràfic.

Enllaç web: Societat Catalana de Geografia

Servei Geogràfic de Catalunya

(Catalunya, 1915 – )

Organisme creat per la Mancomunitat, per tal de realitzar els plans i els mapes del territori de Catalunya que no feien els organismes corresponents de l’estat espanyol.

Durant la Segona República es digué Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya. Publicà dotze fulls, la meitat dels quals amb edició geològica, del mapa de Catalunya a escala 1:100.000, treball notable tant en l’aspecte tipogràfic com en el científic.

Després de la guerra civil prengué el nom de Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona. Amb el restabliment de la Generalitat (1977), tornà a dependre d’aquest organisme, i actualment té cura de posar una toponímia correcte i de la continua revisió i conservació de tota la seva producció cartogràfica.

Rocafort i Sansó, Ceferí

(la Pobla de Segur, Pallars Jussà, 6 setembre 1872 – Barcelona, 5 setembre 1917)

Geògraf, arqueòleg i historiador.

Fou membre del Centre Excursionista de Catalunya, en el Butlletí del qual col·laborà, així com en la Geografia de Catalunya de Carreras i Candi, de la qual féu el volum de la província de Lleida.

Una altra obra seva és España regional.